La OZNAČENIE CE vydané notifikovaným orgánom, osvedčuje súlad výrobkov s požiadavkami stanovenými v HARMONIZOVANÉ NORMY.

Výrobky sa môžu uvádzať na trh, iba ak sú vhodné na zamýšľané použitie.

Na daný výrobok sa môžu vzťahovať všetky, niektoré alebo iba jedna zo základných požiadaviek.
Le HARMONIZOVANÉ NORMY sú to technické špecifikácie, ktoré v mene Komisie prijali európske normalizačné orgány, aby sa mohli použiť na overenie základných požiadaviek na uvádzanie výrobkov na trh.

Sloboda Ceq srl, je notifikovaný orgán pre certifikáciu zhody prefabrikovaných betónových výrobkov, bitúmenových zmesí a kamenív, kovových konštrukcií a príslušenstva (1090-1).