DOSTUPNÉ OSVEDČENIA:

  1. ISO 9001: 2015;
  2. ISO: 14001: 2015;
  3. ISO 45001: 2018.

V globalizovanom svete, ktorý si vyžaduje čoraz viac kvalifikácií a zručností, sa úloha odbornej prípravy a vzdelávania javí ako ústredná.

Certifikácia systému manažérstva kvality v uvedenom sektore predstavuje záruku neustáleho prispôsobovania techník a obsahu poskytovaného školenia, neustáleho monitorovania protagonistov (učiteľov, tútorov, odborníkov), kontroly materiálov a postupov používaných pri poskytovaní školení.

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva naznačuje súlad s environmentálnymi problémami v rámci školenia.

Bezpečnostná certifikácia systému riadenia označuje prioritu stanovenú pre ochranu a záruku bezpečnosti operátorov.