Štandart ISO 22716: 2008 „Kozmetika - Správne výrobné postupy (GMP) - Pokyny pre správnu výrobnú prax“ stanovuje pokyny pre výrobu, kontrolu, skladovanie a prepravu kozmetických výrobkov s cieľom zaručiť spotrebiteľovi vysoké štandardy zdravotnej a hygienickej bezpečnosti. 

Štandart ISO 22716 je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý stanovuje zásady pre aplikáciu správnej výrobnej praxe vo firmách vyrábajúcich kozmetické výrobky. Správna výrobná prax pozostáva zo súboru pokynov, prevádzkových predpisov a organizačných pokynov zameraných na reguláciu ľudských, technických a administratívnych faktorov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobku (personál, výrobné priestory, zariadenie, suroviny, materiály) balenie, laboratóriá kontroly kvality).

Cieľom správnej výrobnej praxe je definovať činnosti, ktoré umožňujú hotovému výrobku splniť bezpečnostné očakávania spotrebiteľa. Preto osvedčenie o zhode s normou ISO 22716 umožňuje kozmetickým spoločnostiam zviditeľniť svoj záväzok k výrobe vyhovujúcich kozmetických výrobkov, získať dôveru spotrebiteľov, reagovať na požiadavky európskych a svetových trhov prijatím uznávanej výrobnej normy, uplatňovať preventívny prístup k riadeniu rizík na zložitejšieho systému riadenia, napríklad systému riadenia kvality.