On "Certifikácia systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku„Vydáva nezávislý orgán tretej strany, zaručuje, že organizácia zaviedla systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku s cieľom vylúčiť alebo minimalizovať riziká pre zamestnancov a zainteresované strany, ktoré by mohli byť vystavený rizikám spojeným s jeho činnosťou v súlade so zákonom Séria na hodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018.

Táto špecifikácia bola vyvinutá tak, aby bola kompatibilná s modelmi systémov manažérstva ISO 9000 (kvalita) a ISO 14000 (životné prostredie) s cieľom uľahčiť integráciu systémov manažérstva (kvalita, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri práci) tým, že organizácií, ktoré si to želajú.