On "Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva„Vydané nezávislým orgánom tretej strany zaručuje, že organizácia nastavila svoje výrobné procesy v úplnom súlade s obmedzeniami ustanovenými v platných právnych predpisoch týkajúcich sa aspektov ochrany a ochrany životného prostredia, ako aj za predpokladu dobrovoľného prijatia pravidiel a ciele neustáleho zlepšovania, ktoré zohľadňujú informácie týkajúce sa významných vplyvov na životné prostredie.

Na dosiahnutie tejto certifikácie je nevyhnutné, aby spoločnosť alebo subjekt, ktorý o to požiada, prijal a implementoval politiku environmentálneho zabezpečenia v rámci svojho výrobného a riadiaceho procesu, ktorá rešpektuje podmienky ustanovené v norme. Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Táto norma špecifikuje požiadavky, ktorým musí zodpovedať model environmentálneho manažérstva, uplatniteľné na všetky organizácie bez ohľadu na ich typ a veľkosť a typ poskytovaných výrobkov alebo služieb.

Dokument, ktorý osvedčuje certifikáciu, sa získava dobrovoľným podrobením organizácie overeniu zhody (certifikačný audit), ktoré zaručuje certifikačnému orgánu schopnosť organizácie vedieť, ako správne interpretovať a rovnako správne uplatňovať a riadiť to, čo sa predpokladá. z rôznych bodov samotnej normy.