Informácie poskytované zainteresovanej strane na účely spracovania údajov

Nariadenie (EÚ) 2016 /679 účelom je zabezpečiť, aby sa spracúvanie osobných údajov uskutočňovalo pri ochrane práv, základných slobôd a dôstojnosti osôb, najmä práva na ochranu osobných údajov. 

Podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorým sa ustanovujú ustanovenia na ochranu osôb a iných subjektov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, by sme vás chceli informovať, že osobné údaje, ktoré poskytnete, sa budú spracúvať v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi a povinnosťami dôvernosť, s ktorou je spoločnosť Certy Ceq Srl viazaná

La Certy Ceq Srlzaručuje spracúvanie poskytnutých osobných údajov zákonným a správnym spôsobom podľa nižšie stanovených účelov, výslovných a legitímnych; Navyše zaručuje spracúvanie poskytnutých osobných údajov relevantným, úplným a nepresahujúcim účely, na ktoré boli zhromaždené alebo následne spracované. 

Certy Ceq Srl sa zaväzuje uchovávať poskytnuté osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, po dobu nepresahujúcu dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo následne spracované; Ďalej sa zaväzuje, že nezverejní poskytnuté osobné údaje prekročením limitov uvedených účelov a po podpísaní súhlasu je výslovne oprávnený ich komunikovať, pokiaľ je to potrebné pri plnení zmluvných a / alebo právnych povinností.

V súlade so zásadami zákonnosti, obmedzenia účelu a minimalizácie údajov podľa čl. 5 nariadenia (EÚ) 2016/679, s výhradou vášho bezplatného a výslovného výslovného súhlasu, sa vaše osobné údaje budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú (t. J. Po dobu trvania vzťahu) s používateľom).

Certy Ceq Srl v žiadnom prípade nezhromažďuje vaše údaje patriace do konkrétnych kategórií (zdravotný stav, náboženstvo, politická príslušnosť atď.) podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

Certy Ceq Srl neprijíma žiadny automatizovaný rozhodovací proces vrátane profilovania uvedený v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Účel spracovania

Certy Ceq Srl má v úmysle informovať vás, že vaše osobné údaje budeme spracúvať my, aby sme odpovedali na to, čo sa požaduje v konkrétnom webovom vestníku: týka sa to informácií zadaných na každej stránke webu, ktoré poskytujú možnosť interakcie medzi vami a spoločnosťou Certy Ceq Srl Ďalej budú vaše údaje spracovávané na administratívne účely, plnenie zmluvných povinností a organizačné riadenie vzťahu. 

Právny základ spracovania údajov

Pokiaľ ide o vyššie uvedené účely, vaše údaje sú spracovávané na základe slobodne vyjadreného súhlasu.

Metódy spracovania

Ošetrenie sa môže uskutočňovať s pomocou alebo bez pomoci elektronických alebo automatizovaných nástrojov a bude zahŕňať všetky operácie alebo súbor operácií uvedených v čl. 4 n. 2), nariadenia (EÚ) 2016/679 a nevyhnutné pre príslušné spracovanie. Dodržiavajú sa konkrétne bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov, nedovolenému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.

Druhy spracovávaných údajov

  • Prihlás sa na odber Newslettra 

Certi ceq Srl vás informuje, že osobné kontaktné údaje, ktoré poskytnete, sa spracujú pomocou automatizovaných a manuálnych nástrojov na zasielanie informačných a obchodných oznámení o spoločnosti Certy Ceq Srl, o certifikačných činnostiach a školeniach. 

Povinné údaje požadované v prvej fáze sa týkajú registrácie do bulletinu, následne, v prípade záujmu, sú na vašej príslušnej stránke požadované vaše identifikačné údaje alebo údaje o právnickej osobe a vaše kontaktné údaje, aby sme vyhoveli vašej žiadosti.

Získanie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou na získanie informácií týkajúcich sa tohto bodu, ktoré sú užitočné na vykonanie požadovanej služby, v súlade s právnymi základmi a spôsobmi spracovania uvedenými v bodoch 3 a 4 týchto informácií.

  • Možnosť kontaktu

Okrem aktivít plánovaných na vašu uľahčenie máte k dispozícii možnosť kontaktovať nás telefonicky alebo prostredníctvom e-mailových adries, na ktorých môžete uviesť svoje možné potreby.

Spracovanie týchto údajov je užitočné na účely vykonania požadovanej služby v súlade s právnymi základmi a spôsobmi spracovania uvedenými v bodoch 3 a 4 týchto informácií.

  • Registrácia vyhradenej oblasti

Pokiaľ ide o spolupracovníkov Certy Ceq (interných aj externých), spoločnosť Certy Ceq Srl poskytuje možnosť použitia vyhradenej oblasti prostredníctvom vyhradenej oblasti webovej stránky. www.certycerq.it , ku ktorej je možné získať prístup pomocou poverení poskytnutých spoločnosťou Certy Ceq Srl všetkým spolupracovníkom spoločnosti Certy Ceq (interným aj externým).

 Vo vyššie uvedenej oblasti sú k dispozícii všetky kontrolované dokumenty systému riadenia v najnovšom vydaní a / alebo revízii, ktoré je možné stiahnuť. Registráciou, aby bolo možné prezerať si distribúciu a elektronické oznamovanie dokumentov kontrolovaných riadiacim systémom spoločnosti Certy Ceq Srl, budú subjektu poskytnuté prístupové odkazy na portál a na svojej vyhradenej stránke bude môcť ľahšie komunikovať s Certy Ceq Srl.

Získanie týchto údajov je nevyhnutným predpokladom na získanie informácií týkajúcich sa tohto bodu, ktoré sú užitočné na vykonanie požadovanej činnosti, v súlade s právnymi základmi a spôsobmi spracovania uvedenými v odsekoch 3 a 4 týchto informácií.

  • Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný z používania internetových komunikačných protokolov. Toto sú informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sme ich spájali s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale ktoré by svojou podstatou mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. 

  • Nepovinné dodanie údajov

Okrem údajov určených pre navigačné údaje môže používateľ poskytnúť spoločnosti Certy ceq Srl nevyhnutné osobné údaje za účelom poskytnutia akýchkoľvek požadovaných informácií.

Ich neposkytnutie môže znemožniť získanie požadovaného množstva.
Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že v niektorých prípadoch (bez ohľadu na bežné spravovanie tejto stránky) môže Dozorný úrad vyžadovať novinky a informácie na účely monitorovania spracovania osobných údajov. V týchto prípadoch je odpoveď povinná pod sankciou správnej sankcie.

  • Miesto spracovania údajov a rozsah komunikácie 

Ošetrenia spojené s webovými službami tohto webu sa uskutočňujú v sídle spoločnosti Certy Ceq Srl a zaobchádza s nimi správca údajov a / alebo akékoľvek osoby oprávnené na tento účel. Zverejnené nie sú žiadne údaje pochádzajúce z webovej služby. Osobné údaje poskytované používateľmi, ktorí predkladajú žiadosti o informácie alebo dokumenty, sa používajú iba na vykonávanie požadovanej služby alebo poskytovania a tretím stranám môžu byť sprístupnené, iba ak je to na tento účel nevyhnutné. 

Certy Ceq Srl si vyhradzuje právo oznamovať vaše údaje spojené s vykonávaním zmluvných a administratívnych činností, ktoré môžu byť okrem osobitne oprávnených strán oznámené tretím stranám, ak to vyžadujú záväzné zákony. Poskytnuté osobné údaje sa používajú iba na vykonávanie požadovanej služby alebo poskytovania a tretím stranám môžu byť sprístupnené, iba ak je to na tento účel nevyhnutné. Žiadne údaje pochádzajúce zo služby sa nerozširujú ani neprenášajú tretím stranám.

Držiteľ liečby

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov, t. J. Ktokoľvek, kto rozhoduje o metódach a účeloch spracúvania, je prevádzkovateľom. Certy Ceq Srl, Via Duca degli Abruzzi 9, Catania, IT, Tel: +39 095 722 5205, fax: +39 095 28 30 140, mail: info@certyceq.it

Práva zainteresovanej strany

Zainteresovaná strana môže kedykoľvek a bezplatne získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii rovnakých údajov; poznať jeho obsah a pôvod; prístup k vašim údajom; prijímať vaše elektronické osobné údaje; overiť ich presnosť a požiadať o ich opravu, aktualizáciu, úpravu alebo vymazanie (s výhradou uplatniteľných výnimiek); požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú; postaviť sa proti spracovaniu údajov, ktoré sa vás týkajú; podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Tiež vás informujeme, že žiadosti o vymazanie údajov podliehajú súčasným právnym povinnostiam a uchovávaniu dokumentov, ktoré nám ukladajú zákony alebo nariadenia.

Ak je spracovanie vašich údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Preto budete mať vždy právo namietať proti zasielaniu informačných vestníkov a spracovaniu údajov na všetky alebo iba niektoré marketingové alebo komerčné účely. Môžete tiež aktualizovať poskytnuté údaje do Certy Ceq Srl zaslaním e-mailu na adresu info@certyceq.italebo poštou na adresu Certy Ceq Srl, Via Duca degli Abruzzi 9, Catania. Pri kontaktovaní nás musíte zabezpečiť, aby ste uviedli svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a / alebo telefónne číslo (čísla), aby sme zaistili správne vybavenie vašej žiadosti.

Informácie podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - zamerané na tých, ktorí interagujú s webovými službami domény https://www.certyceq.it na ochranu osobných údajov prístupné elektronicky z adresy: https://www.certyceq.it zodpovedajúci domovskej stránke oficiálnej webovej stránky Certy Ceq Srl

Informácie sú poskytované iba pre stránku Certy Ceq Srl, nie pre iné webové stránky, na ktoré môže užívateľ nahliadnuť pomocou odkazov v nich uvedených.