Norma EN 1090-1 sa zameriava na výrobcov konštrukčných komponentov z ocele alebo hliníka.
Predmetná norma špecifikuje požiadavky na posudzovanie zhody výkonnostných charakteristík konštrukčných komponentov z ocele a hliníka, ako aj súprav uvádzaných na trh ako stavebné výrobky.